Пест Контрол 2000 ЕООДПест Контрол 2000 ЕООД

Горски капани

Фуниевиден капан(Funnel Trap) за Гъботворка-Lymantria dispar

Феромони и капани

Описание: Гостоприемници на гъботворката у нас са Quercus spp., Carpinus betulus, C. orientalis и др. Капаните се разполагат на височина до 1,30 м. За мониторинг на активността и числеността на Гъботворката са достатъчни до 10 броя капани за 50 ха. горски масив.

Делтаобразен капан (Delta Trap) за Зелена дъбова листозавивачка – Tortrix viridana L.

Феромони и капани

Описание: Гостоприемници на Tortrix viridana L. са видовете от род Quercus. Капаните се разполагат на височина до 1,50-2 м. , като за мониторинг са достатъчни до 10 броя на обект с размери 20-50 ха.

Фуниевиден капан (Funnel Trap) за Борова процесионка- Thaumatopoea pityopcampa Schiff

Феромони и капани

Описание: Гостоприемници са видовете от род Pinus. Капаните се разполагат на височина до 1,50-2,00 м., като за мониторинг е достатъчен един брой за 10 ха. площ. Големият капацитет на улавяне на този тип капани позволява да се използват в този случай и за борба срещу Боровата процесионка, като за целта се поставя по един капан на хектар.

Делтаобразен капан (Delta Trap) за Борова лeтораслозавивачка-Rhyacionia buolina L.

Феромони и капани

Описание: Гостоприемници са видовете от род Pinus. Капаните се разполагат на височина до 1,50 м., като за мониторинг се поставя по един капан на хектар.

Процепен капан (Cross Vane Trap) за Брястов ликояд – Scolytus scolytus

Феромони и капани

Описание: Гостоприемници са видовете от род Ulmus. Процепните капани са с голям капацитет, поради голямата численост на бръмбарите, които биха могли да бъдат заловени през сезона. С цел мониторинг се поставят извън насажденията на височина 1,50 м., като е достатъчен един капан на хектар.

Процепен капан (Cross Vane Trap) за Върхов корояд-Ips Acuminatus Gyll.

Феромони и капани

Описание: Гостоприемници са видовете от род Pinus. Капаните съдържат агрегационни уловки и могат да се използват както с цел мониторинг (2-3 броя за 10 хектара), така и за директно подтискане на популацията на Върховия корояд (един капан на хектар).

Процепен капан (Cross Vane Trap) за Типограф - Ips typographus L.

Феромони и капани

Описание: Гостоприемник е Picea excelsa. Капаните се залагат на 1- 1,50 м. извън насажденията. Капаните съдържат агрегационни уловки и могат да се използват както с цел мониторинг (2-3 броя за 10 хектара), така и за директно подтискане на популацията на Типографа (един капан на хектар).

Фуниевиден капан(Funnel Trap) за Акациев молец - Etiella zinckenella

Феромони и капани

Описание: Капаните се разполагат на височина до 1,50- 2,00 м. – при акацията и 50-60 см при соя и боб.