Пест Контрол 2000 ЕООДПест Контрол 2000 ЕООД

Битови насекоми

Плодови Мушици (Винарки) Drosophila sp.

Домашни насекоми

Дребни до средни мухи (2—5 мм) ,най-често с повече или по-малко развит жълтеникав или сивок а фявцвят. У нас видовият състав па този род не е добре проучен. Най-често се срещат видовете Drosophila melanogaster и Drosophila funebris .Те са характерни за всички места, където има ферментиращи: растителни останки, особено плодове. Често се срещат и в обори на животновъдни ферми, където във фуража има меласа. В най-големи количества се наблюдават в складове за плодове, винарските и консервните предприятия за преработка на плодове и зеленчуци. Разпространени са повсеместно в страната. Ларвите им се развиват в гнили плодове и всякакви ферментиращи растителни продукти, съдържащи захари (включително фуражни отпадьци). Плодовите мушици условно могат да бъдат поставени в групата на хемисинантропните, акомуникативни видове. Епидемичното и епизоотичното им значение, доколкото е изяснено засега, е твърде малко поради липса на контакт с потенциално заразни среди.

Обикновена домашна муха Musca domestica

Домашни насекоми

Средно големи мухи / 4.5—9 мм. / със сивочерен гръб, по който има 4 тъмни надлъжни ивици . Коремът е с преливащи(иризиращи) сивочерни петна; при мьжките с широки жълти или жьлтооранжеви петна отстрани; при женските с по-слабо развити жълти петна, понякога едва забележими само отстрани. Разпространение: космополитно, където живеят хора.

Обикновена синя месарка Calliphora erythrocephala (vicina)

Домашни насекоми

Едри, тъмносиньо оцветени мухи, по гърба с съ светли надлъжни ивици , а по корема – иризиращи светли петна. Бузите са двуцветни: в предната си половина червеникавооранжеви,в задната черни, с ясна граница между тях . Разпространение: цяла Европа и Северна Америка.

Бълхи Ctenocephalides canis

Домашни насекоми

Бълхите са безкрили кръвосмучещи насекоми. Известни са около 1500 вида. Най-разпространени у нас в населените места са котешката –Ctenocephalides felis , кучешката — Ctenocephalides canis и човешката бълха — Pulex irritans, а сред дивите гризачи — Ctenophtalmus agyrtis.

Дървеници Сimex lectularis

Домашни насекоми

Най-широко разпространени са два вида дървеници Сimex lectularis и Сimex hemipterius . Има много други видове, кои т о паразитират по птици,прилепи и др. и случайно нападат и хора. Те с а причакващи насекоми със закърнели крила. Дървениците не пре минават ак тивно от е д но помеще ние в друго, а с е пренасят чрез багаж – куфари, мебели, дрехи и др.

Мравки Monomorium pharaoni

Домашни насекоми

Мравките са голяма група, наброяваща над 6000 вида от 340 рода. Разпространени са почти навсякъде, като някои видове са тясно свързани към помещения — жилища, хранителни обекти и др. Най-често срещан синантропен вид е Monomorium pharaoni.

Немаларийни комари Aedes sp.

Домашни насекоми

По целия свят са разпространени над 600 вида комари от този род, като най-голямо е видовото им разнообразие в тропическите страни. У нас се срещат 16 вида.

Немаларийни комари –Culex sp.

Домашни насекоми

По целия свят са разпространени около 300 вида комари от този род, като най-голямо е видовото им разнообразие в тропическите страни. У нас се срещат 7 вида.

Маларийни комари Anopheles sp.

Домашни насекоми

По целия свят са разпространени около 300 вида комари от подсем. Anophelinae. От тях около 60 вида са преносители на малария. У нас се срещат 7 вида от род Anopheles ,като само 3 от тях са преносители на малария.